OWU

Preambuła

1.1. Poniższe ogólne warunki sprzedaży i dostawy (dalej jako „OWU”) mają zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między TLC Łożyska – S. Tenderenda, E. Lesiński, T.P. Cudny Spółką jawną z siedzibą w Warszawie, KRS 0000081736, NIP: 822-18-84-438 (dalej jako „TLC”), a kontrahentami będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 z ind 1 Kodeksu cywilnego (dalej „Klientami”), chyba że Strony zawarły odrębną umowę w formie pisemnej. Zawarcie odrębnej umowy na piśmie wyłącza stosowanie OWU tylko w zakresie uregulowanym w takiej umowie w sposób zmieniający postanowienia OWU. OWU wiążą Klienta, o ile zostały mu doręczone na piśmie lub udostępnione w formie elektronicznej przed zawarciem umowy, a najpóźniej z chwilą jej zawarcia.

1.2. TLC nie wiążą ogólne warunki umowne stosowane przez Klientów w takim zakresie, w jakim są sprzeczne z OWU. W pozostałym zakresie ogólne warunki umowne stosowane przez Klienta mogą wiązać TLC wyłącznie, jeżeli zostaną potwierdzone przez TLC na piśmie. OWU znajdują zastosowanie nawet jeśli TLC świadczy usługi dla Klienta bez zastrzeżeń, mając świadomość sprzecznych lub odmiennych warunków Klienta.

Zawarcie umów

2.1. Wszelkie katalogi, cenniki, informacje handlowe, kalkulacje, wyceny lub inne materiały TLC, w tym również te, które noszą cechy oferty, maja charakter wyłącznie informacyjny i niewiążący TLC, stanowiąc jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Wskazane powyżej materiały stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego wyłącznie jeżeli zostało to jednoznacznie wskazane w ich treści. Oferty wiążą TLC przez okres 7 dni, od dnia ich sporządzenia, chyba że z treści wynika inny termin związania ofertą.

2.2. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez TLC tj. z chwilą dojścia do Klienta potwierdzenia przez TLC przyjęcia zamówienia w formie pisemnej lub też z chwilą spełnienia innych warunków umowy uzgodnionych pomiędzy stronami. W sytuacji dokonania przez TLC dostawy bez potwierdzenia przyjęcia zamówienia, umowę z TLC uznaje się za zawartą z chwilą przystąpienia przez TLC do wykonania umowy. W takim przypadku umowę uznaje się za zawartą na zasadach określonych w ostatnim piśmie przedstawiającym warunki handlowe wysłanym przez TLC do Klienta. Wszelkie ustne porozumienia lub zapewnienia zamieniające postanowienia umowy są wiążące wyłącznie, jeżeli zostały potwierdzone przez TLC na piśmie.

2.3. Do chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

2.4. TLC zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia przeterminowanych zobowiązań Klienta.

2.5. Umowa sprzedaży jest realizowana pod warunkiem terminowego dostarczenia TLC niezbędnych Towarów przez producentów. Powyższe ma zastosowanie tylko wówczas, gdy niewykonanie dostawy do Klienta nie jest zawinione przez TLC.

2.6. Na potrzeby OWU niepodpisany dokument elektroniczny, e-mail lub faks uważa się za formę pisemną.

2.7. TLC nie akceptuje zwrotu Towaru. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po rozpoznaniu pisemnego wniosku Klienta, TLC może wyrazić zgodę na przyjęcie zwróconego Towaru, jeżeli zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia dostawy oraz pod warunkiem że zwracany Towar nadaje się do dalszej odsprzedaży oraz nie był dostosowywany do potrzeb klienta lub produkowany/dostarczony na jego indywidualne zamówienie. Dostawa zwracanego Towaru do wskazanego magazynu TLC następuje na koszt Klienta. Koszty dostawy nie podlegają zwrotowi. W przypadku akceptacji zwracanego Towaru naliczona zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 20% wartości netto zwracanego Towaru, przy czym nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 10.000 zł.

Dostawa

3.1. Miejscem wykonania umowy jest siedziba TLC. Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru niezwłocznie po poinformowaniu go o gotowości wydania Towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą powiadomienia go o gotowości Towaru do odbioru.

3.2. Jeżeli Strony postanowiły, że Towar ma zostać dostarczony do Klienta, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania przewoźnikowi. Powyższe znajduje zastosowanie również w przypadku bezpłatnej dostawy. Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. TLC jest uprawniona do wykonania świadczenia częściowo, o ile nie jest to sprzeczne z uzasadnionym interesem Klienta.

3.3. Potwierdzeniem odbioru Towaru jest podpis upoważnionego przez Klienta pracownika, na fakturze lub dokumencie WZ, liście przewozowym, lub na dowodzie dostarczenia Towaru przez TLC.

3.4. Koszty wydania Towaru, w tym opakowania obciążają TLC; koszty odebrania, w tym transportu i ubezpieczenia Towaru ponosi Klient, chyba że co innego wynika z pisemnych ustaleń stron. Dostawa realizowana poza granicami kraju podlega odrębnej umowie dotyczącej kosztów transportu.

3.5. Terminy odbioru lub dostawy wskazane w potwierdzeniu zamówienia mają charakter wyłącznie informacyjny, chyba że TLC zobowiązała się na piśmie do świadczenia w określonym terminie oraz pod warunkiem, że Klient przedstawił TLC w odpowiednim terminie wszelkie informacje i dokumenty wymagane do realizacji dostaw, a także zapłacenia przez Klienta zaliczek w sposób i w wysokości ustalonej przez strony. W przypadku zwłoki TLC w dostawie Towaru, Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy wyłącznie jeżeli TLC ponosi winę oraz po upływie rozsądnego, dodatkowego terminu wyznaczonego przez Klienta wraz z zastrzeżeniem, że w razie jego bezskutecznego upływu będzie uprawniony do odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone TLC w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym Klient uzyskał uprawnienie do odstąpienia, pod rygorem utraty tego uprawnienia.

3.6. Zdarzenia niedające się przewidzieć, niemożliwe do uniknięcia i będące poza kontrolą TLC, za które TLC nie ponosi odpowiedzialności, takie jak zdarzenia siły wyższej, wojny, katastrofy naturalne, ataki IT, epidemie, zwalniają TLC z obowiązku wykonywania terminowych dostaw lub terminowego świadczenia usługi przez czas ich występowania. W stosunku do TLC za zdarzenia niedające się przewidzieć uznaje się także ww. okoliczności dotyczące jego dostawców lub kontrahentów (np. sankcje, embarga, czy inne przepisy dot. kontroli eksportu), a także błędne lub opóźnione dostawy wykonane przez dostawców TLC, za które TLC nie ponosi odpowiedzialności. Okresy realizacji dostaw ustalone pomiędzy stronami ulegają przedłużeniu o czas występowania zakłócenia, a Klient powinien zostać poinformowany o jego występowaniu w odpowiedni sposób.

3.7. W przypadku gdy, Klient dopuszcza się zwłoki z odebraniem Towaru lub bezpodstawnie odmawia odbioru Towaru, TLC może oddać Towar na przechowanie na koszt i odpowiedzialność Klienta. TLC może również według własnego wyboru żądać: 1) wykonania zobowiązań wynikających z umowy przez Klienta lub też 2) wyznaczyć dodatkowy termin na odbiór z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy TLC może domagać się od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości 10 % ceny brutto za Towar ustalonej w umowie. Kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. W przypadku, gdyby szkoda przewyższa wysokość kary umownej, TLC ma prawo dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

Dostawa wewnątrzwspólnotowa

4.1. W przypadku dostaw do państw członkowskich UE („dostawy wewnątrzwspólnotowe”), Klient powinien bezzwłocznie udzielić odpowiedniego wsparcia w celu wykazania, że dana dostawa jest faktycznie dostawą wewnątrzwspólnotową. W szczególności, TLC ma prawo żądać podpisanego potwierdzenia zawierającego datę takiej dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz co najmniej następujące dane: nazwa i adres odbiorcy Towarów, ilość i zwyczajowy opis handlowy Towarów oraz miejsce i termin ich odbioru.

4.2. Jeżeli Klient nie spełni ww. obowiązku udzielenia ww. wsparcia, będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne szkody z tego tytułu, w szczególności będzie zobowiązany do zapłaty wszelkiego należnego podatku od wartości dodanej oraz zapłaty kary umownej w wysokości 1 000 euro za każdy przypadek naruszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Płatności

5.1. Ceny zawarte w katalogach, cennikach, informacjach handlowych, kalkulacjach, wycenach lub innych materiałach TLC, o których mowa w ust. 2.1. OWU mają charakter wyłącznie informacyjny. Ceny wskazane w potwierdzeniu zamówienia podane są na warunkach ex works (Incoterms 2010) netto oraz z wyłączeniem kosztów transportu, chyba że co innego wynika z pisemnych ustaleń stron. W przypadku rozpoczęcia współpracy pomiędzy Stronami i złożenia pierwszego zamówienia przez Klienta płatność na rzecz TLC z tytułu dwóch pierwszych zamówień dokonywana jest z góry.

5.2. W przypadku płatności w formie przedpłaty, Zamówienie zostaje zrealizowane po zarejestrowaniu przez TLC zapłaty za całość Zamówienia.

5.3. Klient dokonuje zapłaty w terminie 14 dni po otrzymaniu dostawy, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania faktury, chyba że co innego wynika z pisemnych ustaleń stron. W przypadku opóźnienia w zapłacie TLC jest uprawniony do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

5.4. Faktury przesyłane są wraz z Towarem, odebrane przez Klienta osobiście, wysyłane listem lub po spełnieniu odpowiednich wymogów e-mailem.

5.5. W przypadku zwłoki w zapłacie przez Klienta lub gdy po zawarciu umowy wyjdą na jaw okoliczności, wskazujące na jego niewypłacalność, TLC będzie uprawniona do postawienia wszystkich zobowiązań Klienta w stan natychmiastowej wymagalności, także wówczas, gdy ich termin płatności jeszcze nie upłynął oraz żądania ustanowienia zabezpieczenia. Niezależnie od przysługujących praw TLC jest także uprawniona do odstąpienia od umowy w zakresie przyszłych dostaw lub świadczonych usług.

5.6. Klient jest uprawniony do potrącenia roszczenia wzajemnego wyłącznie, jeżeli jest ono bezsporne lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

5.7. W przypadku potrzeby wystawienia wezwania do zapłaty, Klient zostanie obciążony rekompensatą za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (DZ.U.2013.403 z późń.zm.), a także ewentualnymi dalszymi kosztami obsługi prawnej.

Zastrzeżenie prawa własności

6.1. Wydane Towary pozostają wyłączną własnością TLC do momentu zaspokojenia przez Klienta wszelkich roszczeń wynikających z umowy, w tym zapłaty ceny. Klient nie jest uprawniony do ustanowienia zastawu na wydanych Towarach, do przenoszenia ich w formie zabezpieczenia lub do rozporządzania nimi w inny sposób mogący narazić TLC na utratę prawa własności. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania TLC o zajęciach lub roszczeniach osób trzecich względem wydanych Towarów wraz z niezbędnymi dokumentami. Do czasu przejścia prawa własności na Klienta, Klient nie jest uprawniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji Towaru bez wyraźnej pisemnej zgody TLC. W przypadku trwałego połączenia lub pomieszania Towaru w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, TLC staje się współwłaścicielem całości rzeczy. Udziały we współwłasności oznacza się według stosunku wartości rzeczy połączonych lub pomieszanych, przy czym wartość udziału TLC nie może być niższa niż wartość wynikająca z faktury wystawionej Klientowi z tytułu zawarcia umowy. W okresie zastrzeżenia własności Klient jest zobowiązany do traktowania Towaru z należytą dbałością.

6.2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Klienta wynikających z umowy, w szczególności w razie niewywiązania się z płatności, TLC może, niezależnie od innych przysługujących jej praw odebrać od Klienta wydane Towary. Klient jest zobowiązany zapewnić TLC lub jej przedstawicielom natychmiastowy dostęp do Towaru i pozostawić je do ich dyspozycji.

6.3. Klient niniejszym ceduje wszelkie wierzytelności przysługujące mu wobec osób trzecich w związku z ewentualną odsprzedażą dostarczonych Towarów, a TLC akceptuje taką cesję. Klient zobowiązany jest do przekazania TLC wszelkich informacji dotyczących wydanych Towarów pozostających własnością TLC oraz roszczeń scedowanych na TLC na podstawie niniejszej umowy. Cesja obejmuje wszelkie roszczenia dotyczące salda na rachunku bieżącym. Towary mogą być odsprzedawane wyłącznie przez przedsiębiorców w ramach zwykłej działalności gospodarczej i tylko pod warunkiem otrzymania zapłaty równowartości wynikającej z przedmiotu zawartej umowy z TLC. Klient jest zobowiązany do uzgodnienia z kupującym, że kupujący nabywa prawo własności dopiero po dokonaniu płatności. Klient jest upoważniony do dochodzenia roszczeń przypisanych TLC w ramach prowadzonej działalności na własny rachunek i we własnym imieniu. Upoważnienie to może zostać cofnięte przez TLC w przypadku, gdy Klient zalega z płatnościami. Jeśli TLC cofnie to upoważnienie, Klient jest zobowiązany przekazać TLC wszelkie informacje niezbędne do dochodzenia roszczeń, przekazać odpowiednie dokumenty i powiadomić dłużników o cesji.

Gwarancja Producenta i rękojmia

7.1. Zasady i okres gwarancji na Towary określają warunki gwarancji udostępnione na stronie internetowej producenta. Obsługa gwarancyjna obejmuje naprawę lub wymianę Towaru według zasad obowiązujących u producenta Towaru. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 120 dni i jest zgodny z zasadami obowiązującymi u producenta Towaru.

7.2. TLC jest odpowiedzialny wobec Klienta, wyłącznie jeżeli dany Towar ma wady fizyczne zgodnie z poniższymi postanowieniami, jakakolwiek szersza odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona, na co Klient wyraża zgodę.

7.3. TLC jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wady fizyczne polegające na niezgodności ze specyfikacją techniczną, instrukcją obsługi lub inną dokumentacją załączoną przez TLC dot. danego Towaru. Odpowiedzialność TLC z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona, jeżeli Towar nie spełnia szczególnych wymagań Klienta lub nie posiada właściwości, które nie wynikają ze specyfikacji technicznej, instrukcji obsługi lub innych dokumentów dołączonych przez TLC do Towaru, chyba że TLC potwierdziła szczególne właściwości na piśmie.

7.4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności dostawy z dołączoną fakturą lub zamówieniem. W przypadku niezgodności należy bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie TLC, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym Towar został dostarczony lub odebrany, pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu.

7.5. W przypadku otrzymania Towaru niezgodnego z dołączoną fakturą lub zamówieniem, Klient ma obowiązek poinformowania o tym fakcie TLC, a następnie zobowiązany jest do odesłania Towaru pod wskazany adres przez TLC, na koszt TLC. TLC zobowiązuje się do wysyłki właściwego Towaru pod warunkiem jego dostępności oraz po potwierdzeniu otrzymania Towaru niezgodnego z zamówieniem.

7.6. Klient ma obowiązek sprawdzić przy odbiorze, w obecności kuriera stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki lub jakiejkolwiek ingerencji w jej zawartość, Klient ma obowiązek wypełnić z kurierem protokół szkodowy Towaru, pod rygorem utraty roszczeń.

7.7. Jeżeli Klient nie prowadzi właściwej i terminowej kontroli i nie powiadomi właściwie i terminowo o wadzie, zobowiązania względem TLC z tytułu rękojmi są wyłączone, chyba że TLC świadomie ukrył wadę.

7.8. TLC nie odpowiada za wady mechaniczne dostarczanych Towarów powstałe w trakcie transportu.

7.9. Klient jest zobowiązany odesłać reklamowany Towar na swój koszt. Reklamowany Towar należy starannie zapakować lub doręczyć osobiście do TLC. Wraz z Towarem należy dołączyć wypełnione „Zgłoszenie reklamacji” (udostępniane na wniosek przez TLC)

7.10. TLC w porozumieniu z Producentem rozpatrzy zasadność reklamacji jakościowej. Na życzenie Klienta na czas rozpoznania reklamacji TLC dostarczy zamienny Towar wolny od wad, pod warunkiem jego dostępności. W przypadku nieuznania reklamacji Sprzedający wystawi fakturę za dostarczony towar wolny od wad.

7.10. Po zakończeniu obsługi reklamacyjnej, w przypadku uznania reklamacji, Towar zostanie wysłany na adres Klienta, za pośrednictwem Dostawcy, na koszt TLC. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Klient zostanie obciążony kosztem badania w wysokości 1 200,00 PLN netto.

7.11. Klient traci uprawnienia z rękojmi jeżeli: Towar został zamontowany/zainstalowany/uruchomiony nieprawidłowo tj. niezgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi lub innych dokumentach dołączonych do Towaru lub też, jeżeli jest to wymagane z uwagi na rodzaj Towaru, a Towar został zamontowany/ zainstalowany/ uruchomiony przez osobę bez wymaganych uprawnień lub kwalifikacji; Towar był nieprawidłowo użytkowany tj. niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji obsługi lub innych dokumentach dołączonych do Towaru; Klient samodzielnie (lub zlecając osobom trzecim) i bez uzyskania zgody TLC – dokonał jakichkolwiek modyfikacji (w tym m.in. napraw lub przeróbek) Towaru; Klient samodzielnie (lub zlecając osobom trzecim) i bez uzyskania zgody TLC dokonał jakichkolwiek przeróbek Towaru z użyciem elementów/części nieoryginalnych.

7.12. Wszelkie prawa do wnoszenia roszczeń z tytułu wad wygasają w terminie 12 miesięcy od dostawy Towarów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują w takich przypadkach dłuższy okres przedawnienia.

Odpowiedzialność i odszkodowanie

8.1. Strony mogą dochodzić względem siebie należności lub odszkodowania między innymi z tytułu szkody wyrządzonej w związku z wykonywaniem umowy wyłącznie na zasadach określonych poniżej.

8.2. TLC nie ponosi odpowiedzialności za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach i broszurach na stronie internetowej oraz innych materiałach, które otrzymał lub uzyskał Klient. Wszelkie propozycje, porady i wskazania TLC Klient wykorzystuje na własną odpowiedzialność. TLC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Klienta tych informacji.

8.3. Niezależnie od reżimu odpowiedzialności, TLC ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie za szkody spowodowane z winy umyślnej. TLC nie odpowiada w szczególności za: zysk utracony przez Klienta w związku z niewłaściwym wykonaniem przez TLC umowy; szkody pośrednie, będące konsekwencją niewłaściwego wykonania przez TLC przedmiotu umowy; szkody, które nie wynikają z wadliwego wykonania przez TLC przedmiotu umowy, w szczególności za szkody wynikające z normalnego zużycia lub zmian w Towarze dokonanych bez zgody TLC. Łączna odpowiedzialność TLC wobec Klienta z tytułu wszelkich szkód, roszczeń i innych żądań mających związek bądź wynikających z zawartej umowy nie może przekroczyć 100% ceny brutto sprzedaży Towaru, z którego wynikła szkoda. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie znajdują zastosowania do bezwzględnie obowiązującej odpowiedzialności ustawowej.

Doradztwo techniczne

Udzielenie przez TLC porad lub wskazówek technicznych nie zwalnia Klienta z obowiązku zweryfikowania Towaru pod kątem jego przydatności do zamierzonych procesów lub zastosowań.

Kontrola eksportu

10.1. TLC ściśle przestrzega wszelkich przepisów dot. kontroli eksportu oraz sankcji obowiązujących w Unii Europejskiej („UE”), Stanach Zjednoczonych („USA”) i innych krajach (dalej jako „Przepisy dot. kontroli eksportu”). W przypadku nabycia przez Klientów Towarów w celu dalszej odsprzedaży Klient jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania się do wszelkich obowiązków i ograniczeń wynikających z Przepisów dot. kontroli eksportu i nałożonych na Klienta przez TLC.

10.2. W szczególności TLC informuje Klienta, (i) że na mocy przepisów dot. sankcji dla transakcji z Iranem (ITSR) i Kubą (CACR) amerykański Urząd Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami (ang. Office of Foreign Assets Control, OFAC) przy Departamencie Skarbu traktuje producenta Schaeffler jako podmiot amerykański, oraz że w związku z tym (ii) Towary Schaeffler nie mogą – bez uprzedniej zgody właściwych amerykańskich organów rządowych oraz z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących przepisów antybojkotowych – być wykorzystywane ani dostarczane, eksportowane, reeksportowane, sprzedawane lub w jakikolwiek inny sposób przekazywane – pośrednio lub bezpośrednio – dowolnemu państwu lub terytorium objętemu jakimikolwiek ograniczeniami lub sankcjami nałożonymi przez rząd amerykański lub dowolnej osobie lub jednostce znajdującej się na liście sankcyjnej prowadzonej przez rząd amerykański.

10.3. Klient poinformuje TLC z wyprzedzeniem i ujawni wszelkie informacje (w tym o przeznaczeniu końcowym) niezbędne TLC do zachowania zgodności z Przepisami dot. kontroli eksportu w przypadku, gdy Towary zostaną zamówione konkretnie w celu wykorzystania w związku z: (a) krajem, terytorium, osobą lub jednostką która podlega ograniczeniom lub zakazom na mocy przepisów dot. kontroli eksportu oraz sankcji obowiązujących w UE, USA lub innych krajach, lub (b) projektowaniem, rozwojem, produkcją lub wykorzystywaniem Towarów wojskowych lub jądrowych, broni chemicznej lub biologicznej, rakiet oraz do zastosowań w kosmicznych i powietrznych pojazdach i środkach transportu, a także (c) w innych przypadkach, w których Przepisy dot. kontroli eksportu znajdują zastosowanie.

10.4. TLC będzie wykonywać swoje zobowiązania umowne pod warunkiem, że nie będzie to w sprzeczności z obowiązującymi Przepisami dot. kontroli eksportu. W przypadku wystąpienia takiej kolizji TLC ma w szczególności prawo do odmowy lub wstrzymania wykonywania obowiązków umownych bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności względem Klienta.

10.5. Klient udzieli ochrony i zwolni TLC lub producenta Towaru z odpowiedzialności (1) za wszelkie szkody i (ii) z tytułu wszelkich roszczeń stron trzecich (w tym m.in. wszelkich dozwolonych prawem grzywien i kar nałożonych przez organy publiczne), które mogą wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z naruszenia Przepisów dot. kontroli eksportu lub instrukcji udzielonych przez TLC w OWU. W szczególności Klient zobowiązany jest wystawić na żądanie TLC lub producenta Schaeffler certyfikaty użytkownika końcowego lub, o ile dotyczy, międzynarodowe certyfikaty importowe wymagane do zastosowania pozwolenia na wywóz. W żadnym przypadku TLC nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek niewystawienia przez niego ww. dokumentów. W szczególności, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień punktu 10., zapłaci karę umowną w wysokości 100.000 euro za każdy przypadek naruszenia. TLC przysługuje prawo żądania odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość kary umownej.

10.6. TLC będzie mogła wstrzymać się z wypełnieniem swoich zobowiązań z tytułu zamówienia na dostawę bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku, gdy stwierdzi, według własnego uznania, że wypełnienie tych zobowiązań jest sprzeczne z obowiązującym krajowymi i międzynarodowymi Przepisami dot. kontroli eksportu lub opartymi na nich wewnętrznymi ograniczeniami producenta Schaeffler lub TLC, lub że wypełnienie dowolnego zamówienia na dostawę naraża Schaeffler lub TLC na kary lub sankcje (np. sankcje wobec państw trzecich). Klient zobowiązany jest udostępnić TLC wszelkie informacje potrzebne w celu dokonania oceny, jak należy przestrzegać ww. przepisów, regulacji lub ograniczeń w każdym przypadku.

Ochrona danych osobowych

11.1. TLC informuje, że dane osobowe będą przechowywane wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i będą przetwarzane wyłącznie w związku z transakcjami handlowymi. Klient niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie danych w ten sposób.

11.2. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „RODO” dostępnej stronie www.tlc.pl

Postanowienia końcowe

12.1 Prawem właściwym dla niniejszych OWU i wszelkich umów pomiędzy stronami jest prawo polskie. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży Towarów (CSIG) zostaje wyłączone. Wszelkie spory wynikające z umów pomiędzy stronami lub z nimi związane podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla TLC.

12.2. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego OWU, na jakiejkolwiek podstawie prawnej OWU pozostają wiążące w pozostałym zakresie, a umowa pomiędzy stronami jest ważna i skuteczna, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

12.3. TLC powiadomi Klienta na piśmie o wszelkich zmianach do niniejszych OWU.

 

 

Stopka Loga 11 2022